Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden B-Jumping

Artikel 1 Definities 

1. B-Jumping is een onderneming die zich ten doel stelt springkussens, attracties en partymaterialen aan zowel particulieren, bedrijven, verenigingen en/of evenementen te verhuren.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van B-Jumping en B-Jumping de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4. 

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen B-Jumping en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. 

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door B-Jumping en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, onder andere inhoudende de verhuur van springkussens, attracties en partymaterialen aan zowel particulieren, bedrijven, verenigingen en/of evenementen, alsmede alle andere door B-Jumping ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en B-Jumping gesloten Overeenkomsten waarbij B-Jumping Diensten aanbiedt of producten levert. 

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met B-Jumping overeengekomen. 

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever. 

Artikel 3 De Overeenkomst 

1. De Opdrachtgever kan contact opnemen met B-Jumping via de e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. B-Jumping zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.

2. Als B-Jumping een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. B-Jumping kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van B-Jumping dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij B-Jumping deze schriftelijk bevestigt.

4. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door B-Jumping.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

1. B-Jumping zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.  

2. B-Jumping heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3. Bij het inschakelen van derden zal B-Jumping de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door B-Jumping worden doorbelast aan Opdrachtgever.   

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan B-Jumping aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan B-Jumping worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan B-Jumping zijn verstrekt, heeft B-Jumping het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat B-Jumping zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6. De opdrachtgever is te alle tijden zelf gehouden aan de verplichting om rond de toestellen en andere huurbare zaken van B-Jumping een veilige omgeving te creëren, waaronder, doch niet beperkt tot, het plaatsen van eventuele valmatten, het regelen van meerderjarig continue toezicht en het verzorgen van overige veiligheidsmaatregelen om veilig gebruik van de materialen te waarborgen.

7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever B-Jumping hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. B-Jumping dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen B-Jumping en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van B-Jumping op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen B-Jumping en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

1. B-Jumping is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat B-Jumping goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. 

2. Voorts is B-Jumping bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is B-Jumping gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

Artikel 7 Annulering 

1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is mogelijk. 

2. Indien huurder overgaat tot annulering en nog geen gebruik heeft gemaakt van de materialen is de huurder de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd.

3. De schadeloosstelling bedraagt:

- Bij annulering binnen 30 dagen voor de ingangsdatum 20% van de totale huursom.
- Bij annulering tussen de 14 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale huursom.
- Bij annulering binnen 7 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale huursom.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW,  tenzij anders vermeld.

2. Genoemde bedragen op de website van B-Jumping zijn inclusief BTW. 

3. B-Jumping heeft het recht om naast de kosten voor verhuur tevens bezorgkosten te rekenen.

4. B-Jumping heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 

5. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

6. Betaling geschiedt contant, tenzij een betaling op rekening is overeengekomen. 

7. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan B-Jumping mede te delen. 

8. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

9. Indien B-Jumping besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

10. Het staat B-Jumping vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 6 van dit artikel niet heeft voldaan.

Artikel 9 Levering

1. Levering geschiedt binnen de tussen B-Jumping en Opdrachtgever afgesproken termijn.

2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan B-Jumping. B-Jumping zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.

3. Het niet-tijdig leveren van B-Jumping is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst. 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle zaken ten behoeve van verhuur geleverd door B-Jumping blijven in het eigendom van B-Jumping.

2. Voor zover het eigendomsrecht van B-Jumping door zaaksvorming of anderszins teniet gaat, behoudt B-Jumping zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan B-Jumping verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van B-Jumping te vestigen.

Artikel 11 Garanties

B-Jumping geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. B-Jumping is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 

2. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de materialen in ontvangst neemt, is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de materialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voort vloeiende schade en kosten aan de verhuurder te vergoeden. 

3. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is B-Jumping nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is B-Jumping enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.

4. B-Jumping is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van B-Jumping, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan B-Jumping om, als een door B-Jumping ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

5. B-Jumping is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

6. B-Jumping is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 

7. B-Jumping is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden. 

8. De Opdrachtgever vrijwaart B-Jumping voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 

9. B-Jumping is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuist of onveilig gebruik van de door hem verhuurde zaken.

10. B-Jumping is niet aansprakelijk voor enige ongelukken die zijn gebeurd tijdens de verhuur van zijn zaken tijdens het gebruik door de Opdrachtgever of door gebruik van derden waar B-Jumping geen zicht op heeft.

11. B-Jumping is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan tijdens het opzetten van de door B-Jumping verhuurde zaken.

12. Overeenkomstig artikel 4 lid 6 van deze voorwaarden, is B-Jumping niet aansprakelijk wanneer er rondom de door B-Jumping verhuurde zaken geen veilige omgeving is gecreëerd door Opdrachtgever. 

13. Indien B-Jumping aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van B-Jumping met betrekking tot haar Diensten. 

14. De aansprakelijkheid van B-Jumping is tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

15. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

Artikel 13 Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van B-Jumping, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van B-Jumping zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van B-Jumping, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal B-Jumping overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die B-Jumping heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens 

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. B-Jumping kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 15 Klachtenregeling

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@b-jumping.nl of telefonisch te melden via 085-007 07 77. 

Artikel 16 Identiteit van B-Jumping

1. B-Jumping is bij de KvK geregistreerd onder nummer 57337195 en draagt btw-identificatienummer NL145125877B02. B-Jumping is gevestigd aan Brasemdaal 2 (2553 ND) te Den Haag. 

2. B-Jumping is per e-mail te bereiken via info@B-Jumping.nl.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op de rechtsverhouding tussen B-Jumping en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen B-Jumping en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag, op zittingslocatie Den Haag.

 

Laatste wijziging doorgevoerd op 18 maart 2019