Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Verhuurder: B-Jumping, statutair gevestigd op de Brasemdaal 2 te Den Haag, ingeschreven in de kvk onder nummer 57337195.

Huurder: Wederpartij van verhuurder.

2. Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben op de ter beschikking stelling van materiaal en het in verband daarmee verlenen van diensten door verhuurder.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verhuurder, voor de uitvoering waarbij derden zijn betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Verhuurder en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1 De door verhuurder gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 10 werkdagen, tenzij anders aangegeven. 

3.2 De tarieven in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn voor consumenten inclusief BTW en voor bedrijven exclusief BTW.

3.3 Een samengestelde offerte  verplicht verhuurder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven tarief.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Tarieven

4.1 Alle genoemde tarieven op de website van verhuurder zijn inclusief BTW. Voor zover voor het ter beschikking stellen van het materiaal door verhuurder kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, kan verhuurder deze ook apart aan huurder in rekening brengen, tenzij verhuurder en huurder schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 Indien verhuurder en huurder de storting van een waarborgsom door huurder zijn overeengekomen, kan verhuurder het ter beschikking stellen van het materiaal opschorten totdat de waarborgsom volledig is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan huurder na het einde van de huurperiode, zonder vergoeding van rente en onder verrekening met hetgeen verhuurder van huurder uit welke hoofde nog te vorderen heeft.

4.3 Genoemde tarieven op de website van verhuurder zijn gebaseerd op normaal gebruik van het materiaal, wat geen extra slijtage aan het materiaal met zich meebrengen die de verhuurder als normaal ervaart. Indien dit niet het geval mocht zijn, is de huurder verplicht dit vroegtijdig te melden, zodat de mogelijkheid voor de verhuurder bestaat het huurtarief eventueel aan te passen. Eventuele kosten, die zich bij het achterwege laten van bovengenoemde meldingsplicht mochten voordoen, zullen in het geheel doorberekend worden aan de huurder.

4.4 Indien voor het gebruik van het materiaal een vergunning nodig is, draagt huurder zorg en verantwoordelijkheid voor tijdige verkrijging van de vergunning. Eventuele kosten voor het verkrijgen van de vergunning zijn voor rekening van huurder.

5. Levering/ ophalen materiaal

5.1 Indien huurder en verhuurder zijn overeengekomen dat verhuurder het gehuurde materiaal aan huurder bezorgt, zal verhuurder ernaar streven het materiaal op de overeengekomen datum en tijdstip te leveren.

5.2 Indien verhuurder om welke reden dan ook het materiaal niet tijdig aan het adres van huurder aflevert, zal huurder geen recht hebben op vergoeding van schade ten gevolge van het niet tijdig bezorgen van het gehuurde door verhuurder.

5.3 De plaats waar de levering van het materiaal dient te gebeuren,  moet direct bereikbaar zijn voor de wagens van verhuurder, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 20 meter afstand, vrij van eventuele parkeerkosten.

5.4 Bij het ophalen van het materiaal zal huurder ervoor zorgen dat verhuurder vrije toegang heeft tot het materiaal en dit zonder belemmeringen kan afbreken en afvoeren.

5.5 Indien huurder het materiaal ophaalt bij verhuurder, dient huurder op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn. Ditzelfde geldt voor de datum en tijdstip waarop huurder de materialen retourneert. 

5.6 Huurder zorgt bij het ophalen van het materiaal voor geschikt vervoer. Uitstekende/scherpe voorwerpen in de ruimte waar het materiaal in wordt vervoerd zijn niet toegestaan.

5.7 Indien huurder bij het laden en/of lossen van het gehuurde materiaal gebruik maakt van diensten van de werknemers van verhuurder, geschiedt dat voor eigen risico van huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor door huurder geleden schade ten gevolge van door deze werknemer gemaakte fouten.

5.8 Bij het in ontvangst nemen van het materiaal dient huurder zorgvuldig het materiaal op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie uur na ontvangst zowel telefonisch als schriftelijk aan verhuurder te melden. Gebreken, die huurder niet tijdig heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van het tarief, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

5.9 Huurder is verplicht een geldig legitimatiebewijs te vertonen bij het afleveren of ophalen van het materiaal.

5.10 Huurder dient het gehuurde materiaal in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin hij het materiaal heeft ontvangen bij de aanvang van de huur.

6. Betalingen

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is huurder verplicht alle betalingen aan verhuurder vooraf, bij het ter beschikking stellen van het materiaal, contant te voldoen of dient uiterlijk 24 uur voor de overeengekomen leveringsdatum te zijn overgemaakt aan verhuurder.

6.2 Indien schriftelijk is overeengekomen dat er niet contant betaald behoeft te worden, dient de huurder de factuur te betalen binnen 10 werkdagen na factuurdatum. De betaling dient te geschieden, zonder verrekening en/of compensatie op de bankrekening van de verhuurder.

6.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van verhuurder op huurder onmiddellijk opeisbaar.

6.4 Verhuurder mag bij orderbedragen onder € 75,-- welke niet contant worden afgerekend € 10,-- administratiekosten in rekening brengen.

7. Gebruik Materiaal

7.1 Huurder is verplicht het gehuurde materiaal overeenkomstig de bestemming te gebruiken.

7.2 Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde materiaal aan te brengen.

7.3 Zonder schriftelijke toestemming van verhuurders is huurder niet gerechtigd het gehuurde door te verhuren of aan anderen in gebruik of in bruikleen af te staan.

7.4 Huurder is verplicht om de materialen op een vlakke, niet hellende ondergrond te plaatsen. Deze ondergrond dient vrij te zijn (gemaakt) van viezigheid en uitstekende/scherpe voorwerpen (bijv. takken, blikjes etc.). Ook de boven- en zijkanten van het materiaal  dienen volledig vrij te zijn om eventuele  schade te voorkomen.

7.5 Huurder dient verhuurder onmiddellijk in kennis te stellen indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op het gehuurde materiaal indien huurders faillissement wordt uitgesproken, indien hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of anderszins het beheer over zijn vermogen verliest, of indien huurder voornemens is Nederland te verlaten. In geval van beslag is huurder verplicht om de beslag leggende instantie onverwijld inzage te geven van de onderhavige huurovereenkomst.

7.6 Huurder is verplicht de verhuurder te allen tijde toegang te geven tot het materiaal.

7.7 Bij slechte weersomstandigheden (regen, harde wind en onweer) is huurder verplicht de materialen direct te ontruimen en alle elektrische aansluitingen te ontkoppelen en op een veilige droge plaats op te slaan.

7.8 Huurder is verplicht te allen tijde meerderjarige toezicht en begeleiding bij de materialen te plaatsen.

7.9 Het betreden van het materiaal met schoenen, drink en etenswaren, scherpe voorwerpen en/of met meer dan het maximaal aantal toegestane aantal bezoekers is ten strengste verboden.

7.10 Na gebruik van de materialen dient huurder deze schoon (afhankelijk van het materiaal in ieder geval geveegd/ gesopt) aan verhuurder op te leveren. Indien huurder de materialen zelf terugbrengt dienen deze zo compact mogelijk en compleet met alle toebehoren geretourneerd te worden.  Voor springkussens geldt dat deze strak en recht opgerold moeten zijn.

8. Verzekeringen

8.1 De materialen zijn tijdens bezit van huurder niet verzekerd door verhuurder. Huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de materialen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, beschadiging, brand etc.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van het materiaal aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.

9.2 Vanaf het moment dat huurder de materialen in ontvangst neemt, is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de materialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voort vloeiende schade en kosten aan de verhuurder te vergoeden. 

9.3 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van het materiaal zou kunnen ontstaan, zelfs niet indien deze schade het gevolg zou zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van het bestaan van een constructiefout in het materiaal. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derden tegen verhuurder ter zake van door of met het materiaal veroorzaakte schade aanhangig te maken. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4 Indien een gebrek of schade aan het materiaal buiten schuld van huurder is ontstaan, heeft huurder slechts recht op vervanging van het betreffende materiaal gedurende de verdere duur van de overeenkomst. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige geleden schade ten gevolge van enig gebrek en/of schade aan het materiaal.

9.5 De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het materiaal wordt toegebracht. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing e.d. zijn voor rekening van de huurder. 

10. Overmacht

10.1 Huurder en verhuurder zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop huurder en verhuurder geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor huurder en verhuurder niet in staat zijn de verplichtingen na te komen.

10.3 In geval van overmacht zijn zowel huurder als verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11. Annulering

11.1 Zowel huurder als verhuurder kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

11.2 Indien huurder overgaat tot annulering en nog geen gebruik heeft gemaakt van de materialen is de huurder de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd.

De schadeloosstelling bedraagt:

- Bij annulering binnen 30 dagen voor de ingangsdatum 20% van de totale huursom.

- Bij annulering tussen de 14 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale huursom.

- Bij annulering binnen 7 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale huursom.

12. Ontbinding

12.1 Verhuurder heeft het recht de overeenkomst met huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de weersomstandigheden op de dag en/of dagen waarop de materialen gebruikt worden slecht zijn. Hieronder wordt verstaan; regen, harde wind en/of onweer. De beoordeling en finale beslissing hierover ligt volledig bij verhuurder.

12.2 Verhuurder kan tevens de overeenkomst ontbinden, indien huurder niet aan zijn opeisbare  verplichtingen jegens verhuurder voldoet.

13. Eigendom

13.1 De gehuurde springkussens blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die over of naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in ’s-Gravenhage.

14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.